Regler & Anbefalinger

Klubbens gældende regelsæt, "Regler & Anbefalinger" blev vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 25 marts 2015.

Du kan læse det gældende regelsæt ved at trykke her.

 Til regelsættet hører to bilag som du kan læse her:

 NB! Du skal have Acrobat Reader installeret på din computer for at kunne læse dokumenterne. Programmet er gratis og kan hentes her: http://www.adobe.com/dk/products/reader.html 

Regler & Anbefalinger for medlemmer af Kano- og kajakklubben Nord

Kano og kajakklubben Nord

Regler & Anbefalinger Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling d. 25. marts 2015

Regler og Anbefalinger for Nord, vedtaget marts 2015 Side 1 af 12

Regler & Anbefalinger for medlemmer af Kano- og kajakklubben Nord

0. Indledning

På de følgende sider er beskrevet de regler som gælder for Kano- og kajakklubben Nords medlemmer og vores gæster. Under afsnit 1. Sikkerhedsbestemmelser og afsnit 3. Lokaler og forplads er desuden indsat en række anbefalinger, som klubben henstiller til bliver fulgt. Samlet kalder vi derfor vores regelsæt for Regler & Anbefalinger.

Reglerne er altså det som skal følges, mens anbefalingerne kan betragtes som henstillinger og gode råd, som klubben har en forventning om bliver fulgt, men som det er vanskeligt at håndhæve i praksis.

Regler & Anbefalinger er opdelt i følgende afsnit:

1. Sikkerhedsbestemmelser 2. Frigivelse
3. Lokaler og forplads
4. Både og materiel

Afsnittene skal læses og forstås i sammenhæng.

Efterlevelse og håndhævelse af Regler & Anbefalinger

Se side 3 Se side 6 Se side 8 Se side 9

Det er medlemmernes pligt, at sætte sig ind i Regler & Anbefalinger samt at påtage sig medansvar for, at de efterleves såvel af medlemmer som af gæster. Medlemmerne skal holde sig ajour med eventuelle ændringer.

Regler & Anbefalinger udleveres og introduceres til alle nye medlemmer af Nord sammen med klubbens vedtægter. Desuden er de tilgængelige på klubbens hjemmeside, www.kkkn.dk.

De egentlige regler håndhæves af klubbens bestyrelse. Overtrædelse kan medføre karantæne eller eksklusion jf. § 9 i klubbens vedtægter.

Definitioner

Klubbens eget rovand er Mølleåen fra udspringet ved Bastrup Sø til udløbet i Øresund ved Strandmøllen inklusiv alle de tilhørende søer.

Vintersæsonen strækker sig fra 1. oktober til 30. april. Sommersæsonen strækker sig fra 1. maj til 30. september.

Medlemmer betegnes som børn op til og med det fyldte 14. år og skal indtil da ro efter reglerne for børnefrigivelse. Fra de er fyldt 15. år kan unge voksenfrigives (børn/unge betaler dog børn/ungekontingent til og med det fyldte 25. år uanset frigivelsesreglerne). De nærmere regler for frigivelse af og roning med børn/unge fremgår af afsnit 1 og 2.

Gyldighed

Regler & Anbefalinger er vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling d. 25. marts 2015, jf. referatet herfra. Regler & Anbefalinger er gyldige fra den dag de er gjort tilgængelige på klubbens hjemmeside. Alle medlemmer vil blive informeret herom via e-mail samt via opslag i klubben.

Regler og Anbefalinger for Nord, vedtaget marts 2015 Side 2 af 12

Regler & Anbefalinger for medlemmer af Kano- og kajakklubben Nord

1. Sikkerhedsbestemmelser

Indledning

Disse sikkerhedsbestemmelser er udarbejdet i overensstemmelse med de gældende sikkerhedsbestemmelser udstukket af Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) og skal ses som supplement til disse. Klubbens medlemmer skal altså også gøre sig bekendt med DKF’s gældende sikkerhedsbestemmelser (se bilag A). Der hvor klubbens sikkerhedsbestemmelser adskiller sig fra DKF’s bestemmelser, er det klubbens bestemmelser, som er gældende.

Sikkerhedsbestemmelserne indgår som en integreret del af nærværende regelsæt, Regler & Anbefalinger, som er tilgængeligt på klubbens hjemmeside.

Det er klubbens bestyrelse, som har ansvaret for at organisere sikkerhedsarbejdet i klubben. Bestyrelsen har ligeledes ansvaret for, at alle klubbens medlemmer gøres bekendt med sikkerhedsbestemmelserne. Klubbens voksenfrigivne medlemmer har selv ansvar for at overholde sikkerhedsbestemmelserne, jf. afsnittet ”b) Voksenfrigivne medlemmer.

I afsnittet l) Anbefalinger om sikkerheder endvidere angivet en række anbefalinger om sikkerhed, som bestyrelsen ikke har mulighed for direkte at kontrollere, men som alle medlemmer forventes at forholde sig til og efterleve.

Sikkerhedsbestemmelserne gælder for alle klubbens medlemmer og for vores gæster. Sikkerhedsbestemmelserne gælder for al kano- og kajakroning som sker med afsæt fra klubben. Dette er uanset, om roningen foregår i eller uden for klubbens eget rovand og uanset om det sker i en af klubbens både eller i en privat båd (med eller uden plads i klubben).

Kendskabet til og overholdelsen af klubbens Regler & Anbefalinger sikres i høj grad i forbindelse med indmeldelse i klubben, herunder særligt i forbindelse med frigivelse af børn/unge og af voksne. Klubbens instruktører og trænere har derfor en særlig forpligtelse til at formidle indholdet fyldestgørende og korrekt. Sikkerhedsbestemmelserne i dette afsnit skal derfor ses i tæt sammenhæng med de øvrig afsnit, herunder særligt afsnit 2 om medlemskab og frigivelse.

a) Generelle bestemmelser
Med mindre andet er angivet i de efterfølgende afsnit, skal medlemmet altid bærer en typegodkendt svømmevest under roning i vintersæsonen og svømmevesten skal altid medbringes i båden i sommersæsonen.

Roning både i eget rovand og i andre farvande bør hele året altid ske så kystnært som muligt og således at det ved kæntring er muligt at svømme i land. Se også afsnittet l) Anbefalinger om sikkerhed.

Roning skal uanset farvand desuden altid ske i overensstemmelse med de gældende søfartsregler og de gældende regler for ophold og færdsel i naturen, samt under hensyntagen til dem som bor i eller færdes i området.

Medlemmer, som har eller får en sygdom, der kan medføre lammelser eller bevidsthedstab skal skriftligt oplyse bestyrelsen herom. Dette gøres som udgangspunkt ved indmeldelse i klubben.

Medlemmer og gæster må kun ro i den eller de bådtyper de er frigivet til. Se dog afsnit 2.c og 2.h om turkano.

Regler og Anbefalinger for Nord, vedtaget marts 2015 Side 3 af 12

Regler & Anbefalinger for medlemmer af Kano- og kajakklubben Nord

b) Voksenfrigivne medlemmer
Klubbens voksenfrigivne1 medlemmer må hele året ro på egen hånd både i klubbens rovand og i andre farvande under iagttagelse af nærværende sikkerhedsbestemmelser.

For alle medlemmer, der er voksenfrigivet, sker roning på eget ansvar. Voksenfrigivne medlemmer er altid selv ansvarlige for at være påklædt efter forholdene og for at medbringe nødvendigt rednings- og sikkerhedsudstyr.

Alle voksenfrigivne medlemmer skal desuden være bekendt med indholdet i de relevante pjecer fra Søsportens Sikkerhedsråd. Pjecerne er normalt tilgængelige i klublokalet og ellers kan de findes på www.soesport.dk. Pjecerne skal udleveres til alle voksne deltagere på vores begynderhold samt til nye medlemmer i øvrigt.

c) Roning på åbent vand

Roning på åbent vand, dvs. uden for svømmeafstand til land, må kun foretages i følgeskab med mindst en anden roer.

Der skal altid bæres svømmevest ved roning på åbent vand uanset årstiden.

Roning på åbent vand bør desuden kun ske under særlig hensyntagen til følgende forhold:

 •   Roerens færdigheder, erfaring og kondition

 •   Vind og øvrige vejrforhold Vandtemperatur

Påklædning og sikkerhedsudstyr

d) Vinterroning

Vinterroning skal ske under særlig agtpågivenhed i forhold til de punkter som er nævnt ovenfor under c) Roning på åbent vand.

Klubben vil mindst en gang om året gennemføre en aktivitet for medlemmerne, der sætter særlig fokus på roning om vinteren, herunder kulde og beklædning.

e) Roning i mørke

Roning i mørke skal ske under særlig agtpågivenhed i forhold til de punkter som er nævnt ovenfor under c) Roning på åbent vand”.

Uanset farvand skal roeren ved roning mellem solnedgang og solopgang medbringe en funktionsdygtig lygte. Lyset skal være hvidt, skal lyse konstant (må ikke blinke), skal være synligt 300 meter væk og kunne ses 360 grader rundt.

f) Voksne på begynderkursus
Der gælder følgende særlige sikkerhedsbestemmelser for voksne som er på begynderkursus:

 •   Kursisterne skal altid bære svømmevest indtil de er frigivet.

 •   Kursisterne må kun færdes på vandet i følgeskab med uddannede instruktører eller

  hjælpeinstruktører jf. afsnit 2 om medlemskab og frigivelse.

  1 Se afsnit 2 om frigivelse
  Regler og Anbefalinger for Nord,
  vedtaget marts 2015

Side 4 af 12

Regler & Anbefalinger for medlemmer af Kano- og kajakklubben Nord

g) Børn og unge

Der gælder følgende særlige sikkerhedsbestemmelser for børn og unge2:
Børn og unge som ikke er børnefrigivet må kun ro i sommersæsonen og kun i følgeskab med en

h)

af klubbens uddannede instruktører/trænere (se også afsnit 2.f).

 •   Børn og unge skal bære svømmevest hele året indtil de bliver voksenfrigivet.
  I sommersæsonen kan børn/unge, som ikke er voksenfrigivet, dog træne uden vest i forbindelse med træning til deltagelse i stævner. Dette må kun ske efter aftale med bestyrelsen, med skriftligt samtykke fra forældre/vægre og kun i beskyttet farvand og under opsyn af træner/instruktør.

 •   Børn og unge som er børnefrigivet må ikke færdes på vandet på egen hånd, men må hele året gerne ro sammen med et voksent medlem som er frigivet til samme bådtype.

  Særligt for løb og stævner

Ved deltagelse i officielle stævner og løb gælder, uanset klubbens sikkerhedsbestemmelser, de sikkerhedsbestemmelser som er defineret i forbindelse med det enkelte arrangement, herunder reglerne for brug af svømmevest.

i) Gæsteroere

Gæsteroere (se også afsnit 4.e) skal følge disse sikkerhedsbestemmelser på lige fod med klubbens medlemmer. Det er det medlem, der tager gæsten med ud, som er ansvarlig for at sætte gæsten ind i sikkerhedsbestemmelserne (og øvrige regler) og sikre sig at gæsten lever op til disse, herunder at gæsten har det nødvendige kendskab til redninger og er fornuftigt påklædt i forhold til vejrforhold og vandtemperatur.

j) Personer med handicap eller sygdomme

For personer som har et handicap eller en sygdom, der kan påvirke evnen til at færdes sikkert i kano og kajak, vil der om nødvendigt blive udarbejdet særlige sikkerhedsbestemmelser. De særlige sikkerhedsbestemmelser udarbejdes og aftales i et samarbejde mellem bestyrelsen, relevante instruktører og den pågældende person. Erfaringer fra andre klubber indhentes hvis relevant via DKF.

k) Sikkerhedsinstruks

For arrangementer og undervisningsforløb som gennemføres i regi af klubben for personer, som ikke er medlemmer, skal der udarbejdes særlige sikkerhedsinstrukser jf. Søfartsstyrelsens regler herom. Sikkerhedsinstrukser udarbejdes efter behov og skal være godkendt af bestyrelsen inden den konkrete aktivitet må gennemføres 3.

Undtaget herfra er de åbne klubarrangementer, som gennemføres af klubbens instruktører og trænere.

l) Anbefalinger om sikkerhed

Klubben anbefaler, at enhver rotur sker med udgangspunkt i medlemmets aktuelle form og færdigheder. Desuden henstilles til at bruge sin viden og sunde fornuft og at tilrettelægge tur og påklædning efter vind, vejr og vandtemperatur. Tjek den lokale vejrudsigt inden du tager ud!

2 Se endvidere afsnit 2.e om frigivelse af børn/unge
3 Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet sikkerhedsinstrukser for dragebåde og for polokajakker. Alle gældende sikkerhedsinstrukser er tilgængelige på klubbens hjemmeside.

Regler og Anbefalinger for Nord, vedtaget marts 2015 Side 5 af 12

Regler & Anbefalinger for medlemmer af Kano- og kajakklubben Nord

Klubben anbefaler endvidere, at man altid ror så kystnært som muligt. Med mindre andet taler for det bør der i sommersæsonen maksimalt ros 50 meter fra land og i vintersæsonen maksimalt ros 25 meter fra land.

Klubben henstiller i øvrigt til, at medlemmerne altid er opmærksomme på de kystforhold de ror langs med, i forhold til om det er muligt at komme i land. Dette gælder både i klubbens eget rovand og ved roning andre steder. Dette er særlig vigtigt ved roning om vinteren og ved roning alene.

I bilag B er angivet de strækninger i vores eget rovand, hvor det er særlig vanskeligt at komme i land. På samme måde kan det ved pålandsvind være vanskeligt at ro langs ydersiden af molen (hvor sejlklubbens både ligger) pga. refleksbølger.

Under langture, og ture uden for klubbens rovand i øvrigt, anbefaler klubben, at man altid bærer svømmevest uanset årstiden.

Klubben anbefaler desuden medlemmerne at vedligeholde deres svømmefærdigheder og i øvrigt at supplere kano- og kajakroningen med konditions- og styrketræning.

Klubben vil mindst en gang om året gennemføre en aktivitet for medlemmerne, der sætter særlig fokus på svømmefærdigheder.

2. Regler for medlemskab og frigivelse

a) Dokumentation af svømmefærdighed

Alle der ønsker at blive optaget som medlemmer i klubben skal i henhold til § 3.2 i klubbens vedtægter kunne dokumentere, at de kan svømme mindst 600 m. Dokumentationen udgøres af et svømmebevis som maksimalt må være 1 år gammelt og som skal forevises for en instruktør eller et bestyrelsesmedlem i forbindelse med optagelse i klubben.

b) Indmeldelsesblanket

Alle nye medlemmer skal udfylde og underskrive en indmeldelsesblanket i forbindelse med optagelse i klubben. Der skrives bl.a. under på, at man har gjort sig bekendt med klubbens vedtægter og nærværende regelsæt, og det skal oplyses om man har en sygdom, som kan medføre lammelser eller bevidsthedstab. Blanketten fås ved henvendelses til klubbens kasserer og den udfyldte blanket sendes til kassereren på e-mail.

Ved optagelse af unge under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre/vægre.

c) Generelle regler for frigivelse

Al frigivelse i Nord sker på de begynderhold, som hvert år etableres efter aftale mellem bestyrelsen og klubbens instruktørudvalg.

Frigivelse i Nord sker for tur-/kapkajak og for havkajak med udgangspunkt i EPP systemet, der anbefales af DKF4. Basisniveauet for frigivelse er systemets EPP 2 niveau, men i Nord suppleres med krav om bl.a. rutine og sikkerhed.

For kapkano og polokajak findes pt. ikke et EPP system, men der tages i Nord udgangspunkt i de samme grundlæggende krav til sikkerhed og rutine, som for de øvrige bådtyper. Frigivelse til kapkano

4 Medlemmer, der er frigivet før EPP systemets indførelse i klubben, ror med samme rettigheder og pligter som medlemmer frigivet efter EPP systemet blev indført.

Regler og Anbefalinger for Nord, vedtaget marts 2015 Side 6 af 12

Regler & Anbefalinger for medlemmer af Kano- og kajakklubben Nord

eller polokajak sker derfor gennem oplæring af instruktører eller rutinerede medlemmer inden for den pågældende bådtype.

Roning i turkano kræver ikke frigivelse, men skal ske i overensstemmelse med nærværende regelsæt. Se også pkt. 2.h nedenfor.

d) Regler for frigivelse af voksne nybegyndere

Alle voksne medlemmer skal være frigivet inden de må ro på egen hånd. Frigivelse sker gennem et uddannelsesforløb, der afsluttes med en prøve som skal bestås.

e) Regler for frigivelse af børn/unge

Børn og unge op til og med 14 år børnefrigives gennem et uddannelsesforløb, der afsluttes med en prøve som skal bestås. Generelt følges de sammen retningslinjer som følges for voksenfrigivelse.

Unge kan, når de er fyldt 15 år, blive voksenfrigivet, hvis instruktør/træner vurderer, at den enkelte roer har færdigheder og modenhed til det. En ungdomsroer kan i særlige tilfælde blive voksenfrigivet før det fyldte 15. år, såfremt bestyrelse, instruktør/træner, den unge selv og dennes forældre/værge skriftligt erklærer sig indforstået med dette.

f) Regler for instruktører

Alle instruktører og trænere i Nord skal være uddannet i regi af DKF eller have tilsvarende forudsætninger. Kun instruktører uddannet efter DKF’s retningslinjer kan frigive efter EPP systemet. Hjælpeinstruktører og medhjælpere kan uddannes og oplæres i klubben.

Instruktører, trænere og alle andre voksne, som bidrager til aktiviteter med børn og unge i Nord, skal, inden de indgår i arbejdet, være clearet af bestyrelsen via udstedelse af en børneattest, jf. lovgivningen herom.

g) Regler for planlægning og gennemførsel af frigivelsesforløb

Klubbens instruktører, trænere, hjælpeinstruktører og medhjælpere er organiseret i klubbens instruktørudvalg. Det er instruktørudvalget som i samarbejde med bestyrelsen fastlægger de specifikke krav til uddannelse af nybegyndere i Nord, samt hvilke begynderkurser der kan gennemføres i den enkelte sæson. Al frigivelse i Nord gennemføres af klubbens instruktører/trænere.

h) Regler for optagelse af frigivne fra andre klubber

En person der ønsker at blive optaget i klubben på baggrund af frigivelse fra en anden klub eller med tilsvarende forudsætninger, skal henvende sig til formanden eller kassereren for at få en aftale om medlemskab. Medlemmer, der på denne måde optages i klubben uden at gennemgå et af klubbens frigivelsesforløb, skal introduceres til klubbens vedtægter, vores Regler & Anbefalinger, roprotokol, faciliteter og materiel. Introduktionen gives af et medlem af bestyrelsen og der lægges særlig vægt på sikkerhedsbestemmelserne.

For tur/kapkajak og for havkajak skal personens færdigheder inden optagelse vurderes af en af klubbens instruktører i den pågældende bådtype. Personen skal her udvise færdigheder, der som minimum svarer til de krav, der stilles ved frigivelse i Nord. For personer som ønsker medlemskab for at benytte klubbens kapkanoer, turkanoer eller polokajakker skal et medlem med passende erfaring i den relevante bådtype vurdere personens færdigheder. Samtidig gives en grundig indføring i håndtering og brug af klubbens både og materiel.

Regler og Anbefalinger for Nord, vedtaget marts 2015 Side 7 af 12

Regler & Anbefalinger for medlemmer af Kano- og kajakklubben Nord

3. Lokaler og forplads

a) Generelle regler

Klubbens egne lokaler omfatter klublokale med køkken og terrasse, bådhal med værksted samt træningslokale. Derudover råder Nord over bad og sauna i kælderen sammen med de øvrige søklubber. Forplads, slæbested og broanlæg er offentlige arealer med adgang for alle.

b) Regler for brug af klubbens egne lokaler

Klubbens egne lokaler må benyttes til klubaktiviteter, dvs. kammeratligt samvær, sports- og uddannelsesaktivitet, møder, klubfester, samt reparation og vedligehold af klubbens materiel.

Det er kun klubbens medlemmer som har adgang til klubbens lokaler, men gæster kan medtages i rimeligt omfang. Medlemmerne har ansvaret for deres gæsters optræden.

Overnatning i klubben må kun finde sted efter forudgående aftale med bestyrelsen og skal af sikkerhedshensyn forhåndsanmeldes til kommunen jf. kommunens regler herom.

Nøgle til klubbens lokaler udleveres mod depositum af bestyrelsen. Alle døre og porte skal være aflåst, når klubben forlades.

Værkstedet må kun anvendes til reparation og vedligehold af klubbens både og materiel. Bestyrelsen udpeger et eller flere medlemmer som har ansvar for dette arbejde. Andre medlemmer kan dog benytte værkstedet til tilsvarende opgaver, herunder reparation og vedligehold af private både og materiel. Dette aftales nærmere med de ansvarlige for værkstedet.

Motionsrummet og dets faciliteter må kun anvendes af klubbens medlemmer. Anvendelse sker på medlemmernes eget ansvar5. Motionsrummet kan dog efter nærmere aftale med bestyrelsen og i begrænset omfang også benyttes af de øvrige søsportsklubber i udvalgte tidsrum. Vedligehold af træningsmaskiner er bestyrelsens ansvar.

Ethvert medlem skal rydde op efter sig selv både i køkkenet, det øvre klublokale, på terrassen, i bådhallen og i motionsrummet, og i øvrigt bidrage til den fælles oprydning og rengøring. Der gøres særligt opmærksom på at:

 •   Rester af mad- og drikkevarer skal smides ud. Der må ikke efterlades madvarer i køleskabet

 •   Opvask skal sættes i opvaskemaskinen som startes og tømmes efter behov

 •   Affald skal smides i skraldespandene, som skal tømmes i containerne i baggården efter behov.

c) Regler for brug af forplads, slæbested og broanlæg

Brug af forplads, slæbested og bådebro skal ske under hensyn til de øvrige brugere af arealet:

 •   Bådebro og slæbested skal til enhver tid, være fremkommelig for øvrige brugere

 •   Hverken både, padler, pagajer eller udstyr må henlægges eller efterlades på bådebro, samt ved

  slæbested. Tunge både som turkanoer og havkajakker kan dog kortvarigt lægges klar på eller

  ved bådebroen, mens der f.eks. hentes en båd mere, eller for at aflåse klubben

 •   Løb og voldsom optræden på bådebroen er forbudt.

  Når mange roere skal på vandet samtidig, f.eks. ved kurser, skal der udvises særligt hensyn. Klargjorte både placeres på de polstrede lægter, der findes under terrassen, og bådene bæres først til bådebroen, når roerne er klar til at gå på vandet.

  5 Se også punkt 4.b
  Regler og Anbefalinger for Nord,
  vedtaget marts 2015 Side 8 af 12

Regler & Anbefalinger for medlemmer af Kano- og kajakklubben Nord

d) Anbefalinger for brug af omklædning og sauna

Klubben henstiller til at brug af omklædning og sauna sker under hensyntagen til de øvrige brugere. Enhver skal rydde op efter sig selv, herunder smide skrald ud og tørre gulvet af efter behov. Sand og andet snavs skal skylles af tøj og fødder udendørs inden du går ind i omklædningen.

4. Både og materiel

a) Generelt

Klubbens både og materiel stilles til rådighed for klubbens medlemmer i forbindelse med kurser og træning. Materiel omfatter bl.a. padler, pagajer, veste, bådtrailere, kano-/kajakvogne, roergometre, træningsmaskiner, klubtelt, etc.

I bådhallen forefindes desuden private både og privat materiel.

Reglerne i dette afsnit omfatter brug af såvel klubbens både og materiel som det privatejede.

b) Regler for håndtering af klubbens både og materiel

Klubbens både og romateriel skal behandles hensynsfuldt og på en sådan måde, at skader undgås. Det gælder både ved håndtering og transport på land og ved brug på vandet. Inden en båd lægges på plads efter brug skal medlemmet have rengjort og tørret den af både udvendigt og indvendigt.

Klubbens roergometre og øvrige træningsmaskiner skal bruges efter hensigten og efter de anvisninger der står på maskinerne. Om nødvendigt fås instruktion af erfarne brugere. Roergometre og øvrige træningsmaskiner må kun anvendes af unge under 15 år under instruktion og opsyn af instruktør/træner.

c) Regler for anmeldelse af skader på både og materiel

Hvis der sker skade på en af klubbens både eller andet af klubbens materiel, skal det medlem som er skyld i skaden beskrive skaden i henhold til den instruktion som er opsat ved roprotokollen. Medlemmet må ikke selv reparere skader på både og materiel med mindre det aftales specifikt med den reparationsansvarlige.

d) Forsikringer

Klubbens forsikringer omfatter kun brand i og tyveri fra bådhallen, samt skader opstået under transport i forbindelse med trafikuheld. Private både og materiel opbevaret i bådhallen skal dækkes via medlemmets private forsikring.

e) Regler for brug af roprotokol

Alle både der har plads i bådhallen såvel private som klubbåde skal være oprettet i klubbens elektroniske roprotokol. Alle ture med en af disse både skal registres i protokollen inden turen påbegyndes. Ved hjemkost afsluttes turen og det roede antal km. skal registreres6.

Medlemmer, der ror turer i private både, som ikke har plads i bådhallen og dermed ikke er oprettet i roprotokollen kan, efter turen er afsluttet, registrere de roede km i roprotokollen under det særlige nr. ”1 - Privat Kajak/Kano uden for klubregi”. Denne type af turer må ikke registres under en klubbåd eller en privatbåd med plads i bådhallen7.

6 Se også pkt. ”j” (underpunkterne 6 og 7)
7 Hvis det sker, giver det en misvisning på statistikken for både privat- og klubbåde.

Regler og Anbefalinger for Nord, vedtaget marts 2015 Side 9 af 12

Regler & Anbefalinger for medlemmer af Kano- og kajakklubben Nord

f) Regler for gæsteroere

Et medlem kan invitere en gæst til at ro med i en af klubbens både men kun på klubbens rovand. Gæsteroerens tur skal registreres særskilt i roprotokollen samtidig med medlemmets registrering. Medlemmet står inde for, at gæsteroerens færdigheder som minimum svarer til de krav, der stilles til klubbens medlemmer. Medlemmet er desuden ansvarlig for, at båd og materiel håndteres i overensstemmelse med klubbens regler. Den samme gæsteroer må kun medtages i et meget begrænset omfang i årets løb, for at undgå en tendens til gratis medlemskab.

g) Regler for mærkning af både

Såvel klubbåde som private både, der anvendes i klubbens rovand, skal være mærket med klubbens logo som skal være synligt fra begge sider. Ved roning i Farum Sø gælder dette også for private både som ikke har plads i bådhallen. Klistermærke med logo kan erhverves ved henvendelse til bestyrelsen.

Private både skal desuden være synligt forsynet med ejerens navn, samt med det nummer som båden har i roprotokollen. Denne angivelse må gerne være på indersiden ved cockpittet.

h) Regler for reservation af både og materiel

Både skal forhåndsreserveres, hvis de skal anvendes i mere end 12 timer i træk på klubbens rovand og ved alle aktiviteter uden for klubbens rovand. Forhåndsreservationen skal ske senest 7 dage før turen begyndes, og sker ved at sende en e-mail til den, som bestyrelsen har udpeget til at stå for reservation af både og materiel. Hvis en af klubbens bådtrailere eller andet materiel ønskes anvendt, skal dette reserveres samtidig. Reservationen er først godkendt, når den udlånsansvarlige har sendt en bekræftelse retur. Sammen med bekræftelsen modtager medlemmet besked om, hvilke betingelser der gælder for udlånet. Den udlånsansvarlige sørger samtidig for at registre reservationen i roprotokollen.

Hvis flere deltager i f.eks. et stævne eller en klubtur kan en kontaktperson reservere på gruppens vegne. Kontaktpersonen er ansvarlig for at meddele de øvrige om betingelserne for udlånet. Det er i den forbindelse det enkelte medlem og ikke kontaktpersonen som har ansvaret for den båd og det materiel vedkommende låner af klubben.

En båd og andet materiel kan maksimalt lånes ud i 4 dage i træk. Der kan dog dispenseres fra dette hvis udlånet sker i forbindelse med deltagelse i løb, stævner, træning eller uddannelse som på forhånd er aftalt med bestyrelsen. Udlånte både og materiel må kun anvendes af klubbens medlemmer.

Hvis flere medlemmer ønsker at reservere den samme båd/materiel i den samme periode prioriteres udlånet i denne rækkefølge:

 •   Deltagelse i løb og stævner arrangeret af DKF eller af andre klubber i Danmark, eller deltagelse i internationale stævner

 •   Deltagelse i instruktør- og træneruddannelse, eller tilsvarende uddannelse, som er aftalt med bestyrelsen

 •   Klubture med åben mulighed for deltagelse for alle medlemmer

 •   Private ture

i) Særlige regler for klubkanoer og dragebåde
Klubbens turkanoer kan frit benyttes af alle voksne medlemmer, samt af unge som er voksenfrigivet. Der må gerne tages gæster med i kanoen, men der skal altid være mindst et medlem i hver kano. Medlemmet er ansvarlig for, at klubbens sikkerhedsregler bliver fulgt, herunder regler om brug af svømmevest for både børn og voksne.

Klubbens dragebåde må kun benyttes under ledelse af en af klubbens dragebådsstyrmænd.
Regler og Anbefalinger for Nord, vedtaget marts 2015 Side 10 af 12

Regler & Anbefalinger for medlemmer af Kano- og kajakklubben Nord

j) Særlige regler for private både

Klubbens medlemmer kan, i den grad der er plads, få tildelt en plads i bådhallen til deres private båd. Hvert medlem kan normalt kun have en bådplads. Bestyrelsen udpeger en pladsansvarlig som administrerer klubbens pladser til såvel private som til klubbens både. For private både fører den pladsansvarlige normalt en venteliste.

For alle private bådpladser gælder følgende:

 1. Alle bådpladser forvaltes af bestyrelsen

 2. Retten til en plads er personlig og er tildelt medlemmet. Pladsen kan ikke overdrages til andre

  heller ikke i det tilfælde, hvor den båd som ligger på pladsen overdrages til et andet medlem.

 3. Såfremt et medlem ikke benytter sin plads i et afgrænset tidsrum (f.eks. ved langtur over tre

  uger) kan pladsen dog efter aftale med den pladsansvarlige og bestyrelsen lånes ud til et andet

  medlem i den pågældende periode

 4. Medlemmets båd må ikke flyttes til en anden placering med mindre det på forhånd er aftalt med

  den pladsansvarlige

 5. Medlemmet må gerne udskifte sin båd med en anden båd, men det skal på forhånd meddeles den

  pladsansvarlige.

 6. De km. der registreres på en privat båd i roprotokollen, må kun være roet af det medlem, som

  har bådpladsen, eller et medlem af dennes familie (ægtefælle/samlever og børn), såfremt de er

  medlem af klubben.

 7. For at bevare bådpladsen skal private både inden for kalenderåret 1. januar til 31. december som

  minimum have registreret det antal km/turer i roprotokollen som er kravet til den pågældende bådtype:

  •   Kap-, tur-, og havkajakker samt kapkanoer skal minimum have roet 200 km/år.

  •   Turkanoer skal som minimum have været ude 8 gange/år.

 8. Hvis et medlem i løbet af kalenderåret ikke ser sig i stand til at opfylde kravene pga. af f.eks.

  skade eller sygdom, skal dette meddeles pr. brev eller e-mail til bestyrelsen. Bestyrelsen skal på den baggrund på sit førstkommende møde tage stilling til, om medlemmet kan blive fritaget fra at efterleve kravene i det pågældende år.

 9. Det er bestyrelsen som sammen med den pladsansvarlige i løbet af januar måned i det efterfølgende år opgør årets rostatistik og på den baggrund vurderer, om et medlem skal afgive sin bådplads. Hvis der ikke er venteliste til bådpladser eller på anden måde er behov for pladsen, kan bestyrelsen vælge at lade medlemmet beholde bådpladsen.

 10. Et medlem, der mister sin bådplads, skal skriftligt orienteres om dette af bestyrelsen inden 1. marts. Medlemmet skal samtidig opfordres til inden for 14 dage at meddele bestyrelsen, hvis der har været særlige forhold i det forgange år, der har gjort, at det ikke har været muligt at opfylde mindstekravet for kilometre/antal ture (jf. punkt 7 ovenfor) og som samtidig har gjort, at der ikke er givet besked, jf. punkt 8 ovenfor. Særlige forhold vil typiske være alvorlig sygdom (egen eller i den nærmeste familie), mens f.eks. glemte registreringer eller problemer med roprotokollen ikke anses som gyldig årsag. Bestyrelsen tager herefter endelig beslutning om, hvorvidt medlemmet kan beholde sin bådplads. Hvis bådpladsen mistes, skal båden være fjernet inden 1. april samme år.

 11. En tom bådplads overgår til bestyrelsen, der på baggrund af de aktuelle behov vurderer, om pladsen skal overgå til et medlem på ventelisten eller om pladsen skal inddrages som klubplads.

 12. Et medlem, der får tildelt en plads, får skriftligt meddelelse herom af bestyrelsen. Medlemmet skal gøre brug af pladsen, senest tre måneder efter pladsen er tildelt, ellers går pladsen til den næste på ventelisten. Medlemmet skal gøre den pladsansvarlige opmærksom på, når båden er lagt i bådhallen, så den kan få tildelt et nr., blive mærket og blive registreret i protokollen.

Regler og Anbefalinger for Nord, vedtaget marts 2015 Side 11 af 12

Regler & Anbefalinger for medlemmer af Kano- og kajakklubben Nord

13. Medlemmer kan, i den grad der er plads, også få plads til en privat pagaj eller privat paddel. Dette administreres ligeledes af den pladsansvarlige.

Herudover gælder, at en privat båd uden en bådplads ikke må ligge i bådhallen med mindre det specifikt er forhåndsaftalt med den pladsansvarlige eller den ansvarlige for værkstedet. I de tilfælde skal der være en gyldig begrundelse (f.eks. instruktør for kursus), bestyrelsen skal være orienteret og båden må højest ligge i bådhallen i en sammenhængende periode på 6 uger. Private både uden en bådplads som ikke opfylder disse betingelse vil blive fjernet uden varsel og for ejerens regning.

Regler og Anbefalinger for Nord, vedtaget marts 2015 Side 12 af 12